Op welke budgetten of sociale voordelen heb je recht? Kando biedt je antwoord op jouw financiële vragen.

Veelgestelde vragen

 • Wat is de European Disability card (EDC)?

  Met de EDC kan je als persoon met een handicap genieten van voordelen bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De kaart is voorlopig enkel geldig in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië. 

 • Waarvoor kan ik de European Disability Card (EDC) gebruiken?

  Met de European Disability Card (EDC) kan je bij de deelnemende partners zoals musea, pretparken, toeristische verblijven…, genieten van bepaalde maatregelen om je bezoek te vergemakkelijken (kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen,...) Je vindt alle aanbieders op de website van European Disability Card. 

 • Heb ik recht op een European Disability card (EDC)?

  Je kan de kaart aanvragen als je erkend bent: 

  • als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
  • als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
  • Je kan een kaart aanvragen voor je kindals deze voor de zorgtoeslag minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in totaal heeft.  
 • Hoe kan je de European Disability card (EDC) aanvragen?

  Heb je een erkenning als persoon met handicap na januari 2024 dan krijg je de kaart automatisch toegestuurd. 
  Maar ben je voor januari 2024 erkend als persoon met handicap, dan moet je zelf een EDC aanvragen. Je vindt de procedure op de website van de Vlaamse overheid.

  De vernieuwing van de EDC verloopt in alle gevallen automatisch. 

  Kreeg je toch geen kaart of ben je de kaart kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen via het e-loket mijnvaph.be. Log daarvoor in op mijnvaph.be, klik in het uitklapmenu op Profiel, en vervolgens op Overzicht. 

 • Zijn er tegemoetkomingen voor aanpassingen in en aan mijn woning?

  Het Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap of VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet je  aanvragen. Ga naar hun website voor meer informatie.

  Op de hulpmiddelendatabank van het VAPH vind je informatie over hulpmiddelen en aanpassingen die door mensne met een handicap en hun verzorgers of begeleiders gebruikt kunnen worden. Dat een hulpmiddel in de databank is opgenomen, betekent dat niet dat het VAPH het ook automatisch terugbetaald. Ook de kwaliteit van het product of de dienstverlening van de leverancier is niet gegarandeerd. Voor de aankoop van een hulpmiddel moet je zelf contact opnemen met de verkoper van jouw keuze.

 • Heb ik recht op sociaal tarief?

  Als persoon met een handicap kan je in aanmerking komen voor het sociaal tarief. Hiervoor dien je in de meeste gevallen zelf niets voor te doen. Het wordt namelijk automatisch toegekend als je

  • een inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming ontvangt van de Directie-generaal Personen met een handicap
  • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangt
  • een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 hebt of 66 % in het oude stelsel inzake de bijkomende kinderbijslag

  Ook als je een leefloon ontvangt of een inkomensgarantie voor ouderen kan je hier recht op hebben. In dit geval krijg je een papieren attest toegestuurd dat je aan je leverancier kan bezorgen.

  Meer informatie vind je op de website van Social Security

 • Wat zijn hulpmiddelen?

  Hulpmiddelen kunnen iemand met een handicap helpen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het aanbod aan beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen is heel uitgebreid. Er bestaan hulpmiddelen om je mobiliteit te bevorderen, de beperkingen aan je zicht of gehoor te verbeteren, je woning of wagen aan te passen enz.

  In de databank Vlibank kan je op zoek gaan naar het hulpmiddel dat het best bij jou past. De refertelijst van het VAPH geeft je dan weer een opsomming van welk soort hulpmiddel en voor welk bedrag er een tussenkomst mogelijk is.

 • Wordt een hulpmiddel terugbetaald?

  Aanpassingen en hulpmiddelen zijn vaak duur en een extra kost voor wie ze nodig heeft. Om tegemoet te komen aan deze (meer)kosten kan je als persoon met een handicap aanspraak maken op een financiële tussenkomst.

  Afhankelijk van het soort hulpmiddel en de gebruikssituatie zijn er verschillende instanties waarbij je kan aankloppen:

  VAPH (Vlaams Agentschap personen met een handicap):

  Het VAPH is bevoegd voor hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie, voor innovatieve en bijzondere hulpmiddelen en voor sommige onderhouds- en herstellingskosten aan hulpmiddelen. Om in aanmerking te komen voor een financiële tussenkomst van het VAPH moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet je zelf een aanvraag indienen.

  Het VAPH is in de regel niet bevoegd voor mobiliteitshulpmiddelen. Ook komt het VAPH enkel tussen in de kosten die een persoon met een handicap méér heeft dan iemand zonder handicap in dezelfde situatie. Niet elk hulpmiddel of elke aanpassing is dus zomaar terugbetaalbaar.

  VSB (Vlaamse sociale bescherming)

  Sinds 1 januari 2019 zijn mobiliteitshulpmiddelen een bevoegdheid van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). In tegenstelling tot het VAPH is er geen leeftijdsgrens bepaald, maar je handicap moet van definitieve aard zijn. Dit wil zeggen dat je geen tussenkomst kan krijgen voor een rolstoel omdat je bijvoorbeeld een gebroken been hebt en hierdoor moeilijkheden hebt om je te verplaatsen.

  Hoe je de aanvraag verloopt en wat de voorwaarden zijn, vind je op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

  VDAB - dienst arbeidshandicap

  Heb je nood aan hulpmiddelen of aanpassingen op de werkvloer dan kan je werkgever bij de VDAB (Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) aankloppen voor een tussenkomst in de kosten. De dienst arbeidshandicap zal je vraag onderzoeken en al dan niet een tussenkomst verlenen.  Dit kan oa. gaan om arbeidspostaanpassingen zoals kleding, gereedschap enz.. of ondersteuning door een tolk.

  Agentschap voor onderwijsdiensten

  De directie van je school kan een aanvraag indienen voor hulpmiddelen bij het Agentschap voor onderwijsdiensten als een leerling of student met een functiebeperking die les volgt in het gewone onderwijs nood heeft aan specifieke ondersteuningmiddelen.

  Handicap ten gevolge van een ongeval of beroepsziekte

  Is je handicap een gevolg van een ongeval of beroepsziekte dan zal je in eerste instantie naar je verzekeringsmaatschappij moeten stappen om de kosten die voortvloeien uit het ongeval of de beroepsziekte te vergoeden.

 • Wat is een zorgbudget voor zwaarbehoevenden?

  Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ken je misschien nog onder de oude naam ‘mantelzorgpremie’ of ‘zorgverzekering’. Dit zorgbudget krijg je als je veel zorg nodig hebt. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum wonen of mensen die thuis veel extra ondersteuning nodig hebben. Je vraagt het aan bij je Zorgkas. De Zorgkas is ook de instantie die het uitbetaalt.

  Meer info over aanvraag en voorwaarden vind je op de website van de Vlaamse sociale bescherming

 • Wat is een Zorgkas?

  Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt je zorgpremie rechtstreeks aan je zorgkas. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje, nl. de Vlaamse Zorgkas. Zij betalen de zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

 • Wat is een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood?

  Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ken je misschien nog onder de oude benaming "tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden". 

  Het is een zorgbudget voor 65+-ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het budget bedraagt maximaal 683 euro per maand. Het bedrag hangt af van twee zaken:

  1. hoeveel zorg iemand nodig heeft (bekijk de inschatting van de zorgzwaarte) 
  2. het (gezins)inkomen
 • Hoe kan ik een zorgbudget ouderen met een zorgnood aanvragen?
  1. Je moet je aanvraag online indienen en een vragenlijst invullen. Je kan je hierin laten bijstaan door je zorgkas, mutualiteit, gemeente of OCMW. Neem er voldoende tijd voor om deze zo volledig mogelijk in te vullen. Voeg bij de aanvraag zeker allle relevante verslagen toe.
  2. Na je aanvraag krijgt je huisarts de melding om je medische gegevens over te maken.
  3. De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, vraagt zij bijkomende financiële of administratieve informatie op.
  4. Je zorgkas vraagt een evaluatie van je handicap of gezondheidsprobleem (je zelfredzaamheid of zorgzwaarte) aan bij de Directie-generaal Personen met een Handicap. Deze dienst vraagt daarvoor medische informatie op bij je arts of specialist. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.
  5. Na dit onderzoek volgt er een beslissing die je via brief of mail bezorgd wordt.

  Meer informatie over de voorwaarden en de inschaling lees je op de website van de Vlaamse sociale bescherming

 • Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing over het zorgbudget ouderen met een zorgnood?

  Als je medische situatie veranderd is na de aanvraag, kan je onder bepaalde voorwaarden en binnen de drie maanden na de medische beslissing een heropening van het dossier aanvragen. Breng de Zorgkas hiervan op de hoogte. 

  Is je medische situatie niet veranderd, maar ben je toch niet akkoord met de beslissing van de Zorgkas, bijvoorbeeld omdat de arts van de FOD niet met alle elementen rekening gehouden heeft? Neem dan contact op met Kando om te horen of je in beroep kan gaan tegen de beslissing. We schetsen jou het volledige verloop van een beroepsprocedure en begeleiden je door het hele proces.

  Als lid van Kando

  • Krijg je gratis info en advies. Dit betekent dat een van onze medewerkers samen met jou de medische formulieren overloopt, zodat je goed voorbereid bent op het medisch onderzoek door de arts van de Zorgkas.
  • Kan je een interessant overzicht aanvragen bij onze partner Gezin en Handicap.
  • Krijg je rechtshulp tegen een voordeeltarief als je in beroep wil gaan tegen een beslissing over je tegemoetkoming. Hou rekening met de termijnen waarbinnen je in beroep kan gaan tegen een beslissing van de Zorgkas!
 • Wat is een integratietegemoetkoming of IT?

  Een integratietegemoetkoming of IT is bedoeld als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven, dus om te 'integreren'.

 • Heb ik recht op een integratietegemoetkoming?

  Om recht te hebben op een integratietegemoetkoming moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Je hebt een erkende handicap met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid
  • Je inkomsten overschrijden bepaalde grenzen niet 
  • Je bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar (bij de aanvraag van een IT)
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België

  Soms heb je ook als minderjarige recht op deze tegemoetkoming. Je vindt alle voorwaarden op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

 • Hoe vraag ik een integratietegemoetkoming aan?
  1. Via gemeente, OCMW, ziekenfonds of op belgium.be, vul je het aanvraagformulier met bijhorende vragenlijst zeer volledig en naar waarheid in (voor je 65e verjaardag). Als je dit wenst, kan een Kandomedewerker jou helpen met de voorbereiding. Besteed er in elk geval voldoende tijd en aandacht aan. Voeg zeker bijkomende en relevante verslagen bij. Na indiening krijgt je arts een digitale melding om jouw medische gegevens over te maken. 
  2. De arts van de overheid (de FOD) beoordeelt deze ingevulde documenten (en de bijgevoegde relevante verslagen). Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek en een onderzoek.
  3. Na het onderzoek volgt de beslissing van de FOD. In deze beslissing bepalen ze enerzijds het verdienvermogen en anderzijds schalen ze jouw zelfredzaamheid in aan de hand van een puntensysteem in volgende thema’s:
   - Verplaatsingsmogelijkheden
   - Mogelijkheid om je voedsel te nuttigen of te bereiden
   - Mogelijkheid om je woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
   - Mogelijkheid om in te staan voor de persoonlijke hygiëne
   - Mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden
   - Mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact

  Door het toekennen van het totaal aantal punten val je in een bepaalde categorie. De uitkering waarop je recht hebt, hangt rechtstreeks af van deze categorie, je inkomen en je gezinssamenstelling. Na de beslissing van de FOD ontvang je van hen een attest. Let wel, dit attest kan een beperkte geldigheidsdatum kan hebben.

  Kando kan voor jou een simulatie maken die gebaseerd is op jouw persoonlijke situatie. Neem gerust contact met ons op.

 • Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing over mijn tegemoetkoming?

  Als je medische situatie veranderd is na de aanvraag, kan je onder bepaalde voorwaarden en binnen de drie maanden na de medische beslissing een heropening van het dossier aanvragen. Breng de FOD Sociale Zaken hiervan op de hoogte. 

  Is je medische situatie niet veranderd, maar ben je toch niet akkoord met de beslissing van de FOD, bijvoorbeeld omdat de arts van de FOD niet met alle elementen rekening gehouden heeft? Neem dan contact op met Kando om te horen of je in beroep kan gaan tegen de beslissing. We schetsen jou het volledige verloop van een beroepsprocedure en begeleiden je door het hele proces.

  Als lid van Kando

  • Doe je gratis beroep op advies. Dit betekent dat een van onze medewerkers samen met jou de medische formulieren overloopt, zodat je goed voorbereid bent op het medisch onderzoek door de arts van de FOD Sociale Zekerheid.
  • Kan je een interessant overzicht aanvragen bij onze partner Gezin en Handicap.
  • Krijg je rechtshulp tegen een voordeeltarief als je in beroep wil gaan tegen een beslissing over je tegemoetkoming. Hou rekening met de termijnen waarbinnen je in beroep kan gaan tegen een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid!
 • Wat is Zorgtoeslag bij het Groeipakket?

  De zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte is een extra bedrag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket (vroeger gekend als kinderbijslag) en dient om tegemoet te komen aan de extra kosten van de handicap of ondersteuningsbehoefte van je kind. Het groeipakket behoort sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse Regering.

  Deze toeslag kan, volgens de actuele wetgeving, â€‹toegekend worden tot maximum 21 jaar als de voorwaarden vervuld blijven. Wie bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsnood uitbetaald krijgt, zal door de FOD Sociale Zaken automatisch verzocht worden om een aanvraag voor de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming te vervolledigen. Zo wordt alvast onderzocht wat je rechten zijn.

  Meer informatie vind je op de website

 • Is er hulp bij de procedure voor Zorgtoeslag?

  Als lid van Kando krijg je gratis advies over het verloop van de procedure, de voorbereiding, tips voor het onderzoek bij de evaluerende arts, het aanvragen van een herziening, enz.

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

 • Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing rond Zorgtoeslag?

  Heb je een beslissing ontvangen waarbij je niet akkoord bent over het aantal toekende punten, het bedrag of de toekenningsperiode,... dan kan je via Kando beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank. Als lid kan je daarbij rekenen op een voordeeltarief.

  Hou er wel rekening mee dat je de beroepstermijn van drie maanden niet overschrijdt!

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, neem contact met ons op via onderstaande knop

Neem contact op